Voorontwerp bestemmingsplan Neede, Woongebieden 2011

U kunt straks niet meer bouwen op Uw stukje grond!

Op 15 juni j.l. heeft de gemeente Berkelland een voorontwerp bestemmingsplan Neede ter inzage gelegd. Volgens de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening moet voor 1 juli 2013 dit bestemmingsplan in werking treden.

Op 22 juni is een inloopavond gehouden door de gemeente, waarbij iedereen kennis kon nemen van de inhoud en met name van de wijzigingen t.o.v. het huidige bestemmingsplan. In juli j.l. heeft de Gemeenschapsraad een zienswijze ingediend waarin bezwaar is gemaakt op de wijze van presenteren van het nieuwe plan (zie brief onder dit artikel). Het betreft een ca. 5 cm dik rapport waaruit met veel moeite en vakkennis mogelijk valt op te maken dat dit nieuwe plan vergaande gevolgen kan hebben voor de betreffende burger.

Een van de consequenties is dat alle mogelijke bouwpercelen die tot nu toe nog niet zijn benut om op te bouwen, om wat voor reden dan ook, geschrapt worden, zodat de bestemming wonen vervalt. Gezien de demografische ontwikkeling in dit gebied wil men voorkomen dat er voor leegstand wordt gebouwd. Dus als u in het woongebied Neede nog een stukje grond hebt liggen waarop u te zijner tijd altijd nog een keer had willen bouwen, moet u er rekening mee houden dat die mogelijkheid vervalt. De gemiddelde burger zal deze conclusie niet trekken na bestudering van het rapport van het nieuwe plan.

Voor het indienen van een bezwaar of zogenaamde zienswijze op dit rapport is het kort dag daar dinsdag 9 augustus de inzageperiode afloopt. Het betreft echter een voorontwerp, dus er komt nog een definitief ontwerp en daarop kan dan alsnog bezwaar worden aangetekend als u dat wenst.

Ook in dit geval is duidelijk dat de overheid er van uit gaat dat de burger zijn eigen belang behartigt. De overheid doet zijn plicht t.a.v. publicaties en dergelijke en de burger moet maar opletten wat er gebeurd. Als Gemeenschapsraad tekenen wij hiertegen bezwaar aan en verwachten we een betere voorlichting van de gemeente, ten dienste van de burgers. Mocht bovenstaande voor u van toepassing zijn dan adviseren wij u de ontwikkelingen in deze, goed in de gaten te houden.

Namens de GRN,

Wim Winkeldermaat

  Brief voorontwerp bestemmingsplan Neede.doc

Geplaatst op 9 augustus, 2011. Onderwerp: Algemeen.