De KNIP

Op 20 december 2011 meldden wij dat we op 14 december een brief ontvingen van de gemeente met de vraag advies uit te brengen over de KNIP. Wij hebben deze vraag niet gehonoreerd. Dat heeft een aantal redenen:

– Wij zijn niet een representatieve vertegenwoordiging van de mensen in het dorp en willen dat ook niet pretenderen te zijn.
– Wij zijn geen uitvoerend orgaan van de gemeente.

Overigens vinden wij dat de gemeente in haar brief de mogelijkheden tot verandering dusdanig beperkt dat het de vraag is of er wel mogelijkheden zijn om de situatie te wijzigen. In een gesprek met wethouder Mulkens hebben wij dat duidelijk gemaakt.

We hebben aangegeven wat volgens ons de goede weg zou zijn en bereid zijn mee te doen in een eventuele werkgroep. Bij de gemeente heeft dat geleid tot het voornemen contact op te nemen met de OVN.

De Gemeenschapsraad heeft als uitgangspunt dat burgerinitiatieven door burgers zelf worden opgepakt. Wel zijn wij graag bereid om daar waar dat ons wordt gevraagd door initiatiefnemers ondersteuning te verlenen, daar waar wij daartoe in staat zijn.

Bij een dergelijke kwestie spelen een aantal belanghebbenden een rol. Uiteraard de winkeliers die de wens om de KNIP te verwijderen hebben geuit, winkelende Needenaren (bereikbaarheid), mensen buiten Neede (duidelijkheid, hoe kom ik bij
welke winkel?), burgers in belendende straten (verandering verkeersstromen), andere burgers (idee over de Oudestraat) en de gemeente zelf.

Daarnaast speelt natuurlijk nog de onduidelijkheid over het uiteindelijke centrumplan. Wij nemen contact op met de initiatiefnemers.

Geplaatst op 30 januari, 2012. Onderwerp: Algemeen.