N315 / N18

UPDATE: ZIENSWIJZE

N315

Naar aanleiding van de door de Gemeenschapsraad Neede ingediende zienswijze heeft op 19 januari jl. op uitnodiging van de provincie en het gemeentebestuur, vertegenwoordigd door de portefeuillehouder mevrouw Pot, een gesprek plaats gevonden met een afvaardiging van het bestuur van de gemeenschapsraad  betreffende de reconstructieplannen voor de provinciale weg  N315.

 

De ambtenaren van de provincie hebben toegelicht dat de N315 vanaf Borculo (afslag Haarlo) tot aan het kruispunt Rondweg/Haaksbergseweg  een grootonderhoudsbeurt krijgt in 2015. Door uitvoering van de plannen zal volgens de deskundigen de weg veiliger worden met name voor overstekende fietsers door middel van middengeleiders. Voor deze werkzaamheden is door de provincie in 2015 budget  beschikbaar gesteld.

De reconstructie van de N315 moet geheel los gezien worden van de nieuw aan te leggen N18, waarvan het tracé met de diverse op- en afritten is vastgesteld.

 

De verwachte toename van het aantal voertuigen per etmaal zal, na ingebruikneming  van de N18, met de daarbij behorende op- en afrit op de Needseweg,  voor de Rondweg  niet veel meer zijn dan elders op vergelijkbare wegen.  Het weggedeelte vanaf de rotonde bij de molen tot  aan het kruispunt Rondweg – Haaksbergseweg  zal naar verwachting ca. 1000 à 2000 voertuigen meer te verwerken krijgen.  Over de Haaksbergseweg zullen naar de toekomst toe gemeten  ca. 3000 verkeersbewegingen meer gaan plaatsvinden. De aantallen verwachte verkeersbewegingen wijken af van eerdere meldingen gedaan door medewerkers van de provincie.

 

De belangrijkste wijzigingen zijn :

 

De kruisingen van de Bergstraat, Vaarwerkweg en Koeweidendijk komen te vervallen voor gemotoriseerd verkeer.

 

De kruising nabij ‘t Kisveld wordt vervangen door een rotonde.  Voor het  kruispunt Rondweg – Haaksbergseweg  is gekozen voor een zogenaamde LARGAS (Langzaam Rijden Gaat Sneller). De geluidsbelasting van een LARGAS ligt lager dan van een  rotonde.

 

De Assinkdrijfweg wordt geasfalteerd.

 

De gemeenschapsraad heeft aangedrongen om een uitwijkplaats voor langzaam rijdend verkeer in het plan op te nemen.

 

Ons verzoek voor de aanleg van een fietstunnel  ter plaatse van de Kempersdijk of Koeweidendijk wordt niet gehonoreerd omdat  de deskundigen de nu gekozen oversteekplaatsen met middengeleiders voldoende veilig achten.

 

In het vervolggesprek dat de bewoners van de Haaksbergseweg met de provincie zullen hebben, zal naar oplossingen worden gezocht om de te hoge geluidsbelasting te verminderen.  De uitvoering van de LARGAS is hierbij van grote betekenis.

 

Gezien de melding  dat voor uitvoering  van de werkzaamheden het  budget  voorlopig alleen voor 2015 beschikbaar is en door uitvoering van de plannen de verkeersveiligheid  op korte termijn wordt verbeterd  alsmede het feit dat eerder verstrekte cijfers onjuist blijken heeft het bestuur van de gemeenschapsraad besloten  de reconstructieplannen van de provincie niet te willen belemmeren.

De nadere uitwerking van de plannen zal de gemeenschapsraad op zijn merites beschouwen.

 


 

ZIENSWIJZE GEMEENSCHAPSRAAD NEEDE D.D. 4 DECEMBER 2014

Op 20 november jl. is door de provincie een inloopavond georganiseerd waarbij de plannen voor de aanpassingen aan de N315 zijn gepresenteerd.

Het is mogelijk om een reactie te geven op deze plannen via de volgende website van de provincie

http://applicaties.gelderland.nl/EFormulieren/formulier.asp?scenarioid=N315

LET OP: REAGEREN KAN TOT EN MET 12 DECEMBER!  * 

De Gemeenschapsraad Neede staat niet achter de voorgestelde plannen om de volgende hoofdredenen:

  1. 1. De gepresenteerde oplossingen zijn geen duurzame oplossingen.
  2. 2. Op diverse plaatsen komt de veiligheid van wandelaars en fietsers in gevaar, mede door de verwachte toename van het verkeer op de N315
  3. 3. Op termijn zullen er opstoppingen en overlast ontstaan op de N315 en de Oude Eibergseweg.

 

Waarom het probleem niet gelijk goed aanpakken en duurzaam oplossen?

Dit kan volgens ons alleen door de weg niet meer door de bebouwde kom te laten lopen!

Desondanks hebben we nu wel inhoudelijk gereageerd op de gepresenteerde oplossingen. De reactie is te vinden in de bijgevoegde brief.

Wij nodigen u graag uit om onze reactie of de tekst van deze brief te downloaden en te gebruiken (Word-document) als u ook uw reactie kenbaar wilt maken.

 

GRN Reactie naar provincie PDF bestand:    2014_12_04 Provincie Gelderland zienswijze N315

Tekst reactie WORD document:                        2014_12_04 Provincie Gelderland zienswijze N315-tekst

 

*) de oorspronkelijke termijn van 5 december is door de provincie met 1 week verlengd