Projectenlijst

Hieronder vindt u de links naar onderdelen van de projectenlijst ‘NeedeVIP’. Elk onderdeel laat een andere status zien waarin de ‘projecten’ verkeren. De term project is gebruikt voor elke zaak (idee, wens of suggestie) die in het kader van NeedeVIP (najaar 2009) is ingebracht. Helemaal onderaan treft u de link aan naar de volledige lijst.

Bij 36 van de in totaal 103 geïnventariseerde wensen/projecten lag het initiatief bij de GRN. Er zijn er 7 afgerond, 8 niet haalbaar of wenselijk gebleken, 10 (vooral zaken die onder recreatie & toerisme vallen) in uitvoering, 4 nog niet opgepakt en 7 wensen/projecten blijven aandachtspunt bij toekomstig beleid. Voor de overige 67 wensen/projecten ligt het initiatief bij de gemeente. Via de deelname aan de Taskforce en het periodiek overleg met de verantwoordelijke wethouders blijft de GRN geïnformeerd, praat en denkt zij mee met de ontwikkelingen hiervan en tracht zij de wensen vanuit de Needse gemeenschap hierbij mee te nemen. De projectenlijst is een dynamische lijst.

Afgeronde projecten

  VIP SEP 2013 - Afgerond

Projecten in uitvoering

  VIP SEP 2013 - In uitvoering

Projecten die blijvend aandachtspunt moeten zijn van beleid

  VIP SEP 2013 - Blijvend aandachtspunt

Geparkeerde projecten

  VIP SEP 2013 - Geparkeerd

Niet uitgevoerde projecten

  VIP SEP 2013 - Niet opgepakt

Projectenlijst NeedeVIP

  Projectenlijst VIP September 2013

Samen Delen

Naoberschap

“Naoberschap” door Geoff Coupe

De kracht van Neede schuilt ‘m in de bereidheid iets voor een ander over te hebben als iemand uit de wijk, buurt of straat tijdelijk of langdurig hulp en/of contact nodig heeft; Neede kent nog “naobers”!

De gemeenschapsraad onderkent dat deze gebruikelijke aandacht voor elkaar hier en daar vermindert, niet zo vanzelfsprekend meer is.

Het project Noabercontact, beheert door de welzijnsorganisatie Betula, zorg en welzijn, maakt het voor een inwoner mogelijk contact met een plaatsgenoot  te maken. Noabercontact wordt gebruikt omdat niet iemand in de directe omgeving beschikbaar is. Hij/zij kan dan met de ander ‘iets delen’. Het contact kan langdurig zijn, als er sprake is van een terugkerende vraag en een klik. Je kunt het naoberschap ook op wijkniveau organiseren. In Neede kan de dorpscontactpersoon benaderd worden als inwoners dit een meerwaarde voor hun buurt of wijk vinden. Het project verbindt mensen met elkaar en bevordert de sociale cohesie.

Heeft u interesse? Neem dan contact op met Wim Staargaard. T 06-54301017 of w.staargaard@betulawelzijn.nl.

Veranderingen in het centrum van Neede

Een levendig centrum in Neede. Dat staat met stip op nummer 1 op de wensenlijst van de dorpsvisie. Maar zo’n centrum komt er alleen als we er met z’n allen aan meewerken. Ondernemers, instellingen, gemeenschapsraad en gemeente zijn er druk mee bezig. De Borculoseweg wordt langzaam een echte winkelstraat, er worden in het hele centrum bestaande winkels opgeknapt en verplaatst. Het plein in Oudestraat komt er ook. De Nieuwstraat wordt in 2013 aangepakt.

 

Samen Werken

Samenwerking Stichting Kinderopvang Enschede en SC Neede

Bij Sportclub Neede is de buitenschoolse opvang (BSO) voor kinderen vanaf 8 jaar gestart. De voetbalvereniging heeft er voor gezorgd dat er een BSO van de Stichting Kinderopvang Enschede (SKE) in Neede is gekomen. De mooie buitenaccommodatie is een perfecte plek voor kinderen. De huurinkomsten van de BSO maken het mogelijk de accommodatie in de toekomst beter in stand te houden. En dat is belangrijk voor Neede! Het is een perfect voorbeeld van hoe op eigen kracht een mooi initiatief van de grond komt.

Rondje Neede

Eendjesvijver Neede

De eendjesvijver en het hertenkamp in het A.J.G. ter Weemepark worden door vrijwilligers van de Needse Pluimveevereniging onderhouden. Door de enthousiaste inzet van deze vrijwilligers kunnen we met z’n allen genieten van een mooi park, waar we met de (klein)kinderen kunnen wandelen, de eendjes kunnen voeren en van de natuur kunnen genieten.

Het park wordt opgenomen in de fietsroute: Rondje Neede. Deze bijzondere plekjes die door veel vrijwillige inzet onderhouden worden, verdienen veel aandacht en opgenomen te worden in publicaties en media zodat ook dagtoeristen ze weten te vinden.

Jongeren

Probleem voor starters op de Needse Woningmarkt?

Jongeren in Neede zijn belangrijk , nu en in de toekomst. En dan moeten ze hier, als ze dat willen, kunnen blijven wonen en het wonen in Neede aantrekkelijk blijven vinden.

Tijdens de bijeenkomsten NeedeVIP heeft de groep Jong Neede o.a. het onderwerp Wonen aangekaart. Het probleem voor starters op de Needse woningmarkt kwam hierbij nadrukkelijk naar voren. Dit heeft de gemeenschapsraad (GRN) bij ProWonen aan de orde gesteld. Hieronder treft u de informatie hierover.

De gemeenschapsraad heeft gesprekken gevoerd met o.a. PROWONEN over de problemen voor starters.

Het is van belang dat de jeugd en jongvolwassenen (18 – 23 jaar) duidelijk haar wensen blijft manifesteren. Om haar functie van gesprekspartner voor de gemeente, Prowonen en andere partijen te vervullen, is het ook belangrijk dat de GRN meer ‘gevoed’ wordt door deze groep inwoners.

De GRN onderhoudt het liefst direct contact met deze groep en bekijkt of de eigentijdse, aansprekende sociale media hierbij ook ingezet kunnen worden. Zo heeft het Jongerenwerk Neede van Betula een eigen Facebook-pagina………

Jongerensoos

Jongeren willen elkaar ontmoeten. Samen met jongeren/Jongerenwerk Neede wordt gezocht naar een andere locatie voor een jongerensoos vanwege het onzekere voortbestaan van ‘t Bastion.

Recreatie en toerisme op en rondom de Berg

Smalspoorlijn

Projectplan de Berg

Neede is een prachtig dorp voor toeristen. De commissie recreatie en toerisme van de Gemeenschapsraad heeft mooie plannen om een aantal toeristische attracties met een smalspoorlijn te verbinden en dat beschreven in een projectplan. Het smalspoor zal lopen vanaf de Oale Schole in Noordijk langs en door de zandafgravingen van de Needse berg waar het spoor een natuurhistorisch en geologisch bezoekerscentrum aandoet. Hierdoor wordt de aandacht van de toerist veel meer gevestigd op het bijzondere gebied op en rond de Needse berg.

Het eindpunt van het spoor wordt het toeristisch overstappunt (TOP) bij de Hollandsche Molen. Vervolgens staat de toerist in het centrum bij de Oale Smederieje een lekkernij te wachten. Hier pronkt de eigen Needse bakspieker en demonstreren vrijwilligers hoe vroeger brood gemaakt werd. Dit ambachtelijk brood wordt gebakken van het graan dat gemalen is in de molen.

De commissie wil eerst de bakspieker realiseren en zal daarna, als de gemeente dit burgerinitiatief ondersteunt, starten met de voorbereidingen voor het bezoekerscentrum en het smalspoor. Hierbij zal onderzoek naar draagvlak en haalbaarheid centraal staan. Binnenkort wordt het projectplan door het bestuur uitgereikt aan de verantwoordelijke wethouder.

Samen anders

Een buurtbewoner had voor haar buurt rond het plein het idee de ‘verscholen’ speelplek te verplaatsen naar het grasveld in het midden van het plein. Het werd duidelijk dat hier geen draagvlak voor was. Wel kwamen er andere verbeterpunten aan de orde. Er werd getracht een evenwichtige groep bewoners te verzamelen met zowel bewoners van de koopwoningen, als van de huurwoningen. Ondanks dat dit niet lukte, is de groep in gesprek gegaan met medewerkers van de gemeente. De groep bewoners hebben de voornaamste verbeterpunten ingebracht, hetgeen leidde tot een voorstel tot verandering/verbetering van het plein. Alle buurtbewoners zijn in mei uitgenodigd en werden geïnformeerd. Ze konden hun zegje doen. Aan het eind van de avond kreeg de gemeente van de aanwezigen groen licht verder te gaan met het voorstel. Er zijn ook afspraken gemaakt over een lichte mate van zelfwerkzaamheid door de buurt na realisatie van de werkzaamheden.

Needs kinderwerk door Needenaren

De GRN heeft in de afgelopen paar maanden onder de inwoners gepeild of er voldoende behoefte is aan kinderactiviteiten én of er belangstelling is onder de inwoners zich hiervoor in te zetten. Hiervoor zijn er gericht brieven gestuurd naar de directies en ouderraden van de Needse basisscholen, publicaties gemaakt voor de media en de eigen website en was bakkerij Stroet bereid het bericht te publiceren op de monitor in de winkel. Op dit moment stelt de GRN vast dat er onvoldoende behoefte en belangstelling is. Er zijn twee reacties ontvangen van personen die zich als vrijwilliger willen inzetten. Eén daarvan was ook vrijwilliger in de tijd dat Betula het kinderwerk coördineerde. Dit aantal is helaas (nog) te mager voor het vormen van een groep. U kunt altijd bij ons aankloppen als u ook vindt dat er behoefte is aan kinderactiviteiten en u zich hier sterk voor wilt maken!

Gegevens Gemeenschapsraad: E info@gemeenschapsraadneede.nl

Hospice

Een hospice is een fysieke voorziening die veelal leunt aan een verpleeghuis of woon-zorgcentrum voor mensen die terminaal zijn en voor wie thuisverzorging onmogelijk is. Dat is bijvoorbeeld het geval als de situatie dit niet toelaat of als de familie overbelast raakt. Er kan dan een indicatie voor verblijf in een hospice afgegeven worden. De kwaliteit van de zorg en aandacht is hier dan het meest gewaarborgd. De inzet van vrijwilligers maakt een hospice mogelijk en haalbaar. Het motto is ‘vrijwillig waar het kan en professioneel als het moet’. Professionals en vrijwilligers werken nauw samen. Is thuisverzorging wel mogelijk dan kunnen vrijwilligers van de organisatie waar de hospice onder valt in de thuissituatie ingezet worden.

Via een antwoordkaart kwam van een inwoner de vraag naar voren of een hospice in Neede niet mogelijk zou zijn. Deze inwoner had een vriendin geholpen met het vervoer in de periode dat haar echtgenoot in de hospice De Lelie in Winterswijk verbleef. De dorpscontactpersoon heeft dit onderwerp besproken met één van de grotere zorgaanbieders in deze regio.  Als er een indicatie is voor terminale zorg kan er al veel zorg in de thuissituatie ingezet worden (24-uurszorg). De samenwerking met vrijwilligers blijft, naast betrokken familieleden en mantelzorgers van de cliënt, van grote waarde. Ook komen er meer zorgaanbieders die zich specialiseren in de terminale zorgverlening.

Bovendien wordt er door deze aanbieder onderzoek gedaan naar een verdere ontmanteling van haar verpleeghuizen. Indien hierdoor capaciteit vrijkomt zou dit verdeeld worden over het gebied waarin zij werkt om kleinschalige woonprojecten te versterken en/of uit te breiden en zorg waar behoefte aan is dichter bij de burger te brengen. Deze ontwikkeling zal gunstig zijn voor de mogelijkheden van verzorging van terminale cliënten in of dicht bij huis.

Waar ook rekening mee gehouden moet worden is het feit dat hospices het niet echt makkelijk hebben in hun bestaan al is het werkgebied van een behoorlijke omvang.

Op grond van deze bevindingen ligt een dergelijk initiatief in Neede niet voor de hand omdat de ontwikkelingen tot meer mogelijkheden van verzorging van terminale cliënten in de thuissituatie of dicht bij huis leidt en omdat het niet gepast is de bestaande hospices te beconcurreren. Is na het lezen uw belangstelling gewekt om u voor dit specifieke en waardevolle vrijwilligerswerk in te willen zetten? U kunt zich dan wenden tot Stichting Hospicegroep ‘De Lelie’, afdeling VPTZ. Telefoon: 0543 – 52 11 11.

[catlist id=4 numberposts=4]