Aanpassingsplan N315 – Haaksbergseweg tussen grens bebouwde kom en gemeentegrens

Infrastructuur & milieu

5 maart 2018

Aanpassingsplan N315 – Haaksbergseweg tussen grens bebouwde kom en gemeentegrens

Tot 20 maart is een provinciaal aanpassingsplan ter inzage voor de bestemming van de derde fase van de aanpassing van de N 315 rond Neede.Dit buiten de bebouwde kom gelegen deel van de Haaksbergseweg is ongeschikt voor zijn functie als aansluiting van Neede op de nieuwe N18. De weg zelf is te smal en de bomen staan te dicht op de rijweg.

In het plan wordt de bestemming “Verkeersdoeleinden” verruimd. Een bredere weg,bredere bermen en een iets breder fietspad kunnen dan gerealiseerd worden. Bovendien ontstaat er ruimte voor de aanleg van een rotonde bij de aansluiting met Rietmolen.

De bestaande bomenrijen worden gekapt: 192 bomen verdwijnen. Daarvoor in de plaats komen 221 nieuwe bomen op grotere afstand van de weg. Hiervoor is een originele oplossing gevonden: ter plaatse van bestaande akkers en weilanden krijgt de weg zijn volle breedte met ruime bermen en bomenrijen. Tussen de bestaande tuinen van de groepjes huizen langs de weg wordt gekozen voor iets smallere bermen zonder bomen. Hier zorgen de bestaande bomen in de tuinen voor het groene karakter van de weg. De aantasting van voortuinen kon hierdoor tot het minimum beperkt worden.

De verkeersintensiteit op de weg neemt volgens de prognoses met maximaal 20% toe. De toename van het geluid en de luchtverontreiniging als gevolg daarvan, is onderzocht.

Voor vier woningen bij de nieuwe rotonde bij Rietmolen moet een hogere grenswaarde worden vastgesteld. Geluidsisolerende maatregelen aan de woningen zullen worden genomen door de Provincie. Voor de andere woningen langs de weg blijft de stijging binnen de norm voor reconstructies. Hier worden geen extra maatregelen genomen.

De luchtverontreiniging in de omgeving zal in de toekomst verminderen, ondanks de toename van het verkeer op deze weg.

Bezwaren (tegenwoordig zienswijzen genoemd) kunnen tot 20 maart worden ingediend bij de Provincie Gelderland. Ook tegen de vast te stellen hogere waarden voor het geluid is bezwaar mogelijk.

Al het nieuws