Initiatiefvoostel inzake de Russchemors ingediend

Infrastructuur & milieu

30 oktober 2018

Initiatiefvoostel inzake de Russchemors ingediend

Deze maand is het uitgewerkte initatiefvoorstel ingediend bij het college van Gemeente Berkelland. Op 6 September j.l. is er een informatieavond georganiseerd waarop de Gemeenschapsraad Neede, Ondernemersvereniging Neede en D66 Berkelland hebben toegelicht waarom ze voorstander van een alternatieve ontsluiting zijn. De drie mogeljike varianten zijn tijdens deze avond toegelicht en daarnaast zijn er ook vragen beantwoord en suggesties uitgewisseld. De genoemde punten zijn meegenomen in het definitieve initiatiefvoorstel welke is ingediend door Han Boer namens D66 Berkelland.

De volgende besluiten dienen genomen te worden. De eerste volgende raadsvergadering zal plaatsvinden op 13-11-2018.

1: Over te gaan tot de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg/route vanaf de N315 naar het bedrijventerrein Neede/De Russchemors conform variant A.
2: Het college opdracht te geven variant A verder uit te werken in een concreet uitvoerbaar plan (inclusief financiële raming en dekking) en dit ter definitieve besluitvorming voor te leggen aan de raad.
3: Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van 100.000 euro.
4: Kennis te nemen van de wensen en bedenkingen van het college. (volgt na 29/10)

Voor het volledige initiatiefvoorstel inclusief alle informatie en details, klik hier.
U kunt hier klikken voor de uitwerking en visualisatie van de 3 optionele routes.

Al het nieuws