Burgerinitiatief gemeente Berkelland verlengd!

Wonen

14 november 2017

Burgerinitiatief gemeente Berkelland verlengd!

Heb je een goed idee of initiatief voor jouw buurt of wijk ? Dien dan een burgerinitiatief in.
De gemeente biedt de mogelijkheid om subsidie aan te vragen. Het college van burgemeester en
wethouders stelt de gemeenteraad voor de regeling, die eind dit jaar ophoudt, in 2018 voort te zetten
en hiervoor €.25.000,00 uit te trekken. Het gebiedsteam van de gemeente en de contactpersonen in
de kernen ondersteunen de inwoners bij hun pr...ojectideeën. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het
initiatievenkompas, waarin is aangegeven, welke inspanning de initiatiefnemer moet leveren en waaraan
zij moeten denken en bijdragen. De gemeenteraad van Berkelland spreekt zich over dit voorstel
uit in de vergadering van oktober.

Volgens Wethouder Patricia Hoytink-Roubos, wil de gemeente de inwoners, stichtingen en verenigingen
in de gelegenheid stellen meer initiatieven te realiseren. Vele initiatieven zijn denkbaar, waarbij het vooral
gaat om activiteiten, die bewoners, stichtingen en verenigingen organiseren, waarbij onder andere de
onderlinge binding verbetert en waarvoor aantoonbaar draagvlak bestaat.

Voorwaarden:

Het verzoek moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals: Het initiatief moet aantoonbaar draagvlak hebben in de wijk of buurt Het gevraagde bedrag is redelijk in relatie tot de omvang en inhoud van het initiatief Initiatiefnemer is een particuliere of een organisatie zonder winstoogmerk Het initiatief moet – zo mogelijk – door aanvragers zelf uitgevoerd worden Over beheer en onderhoud moeten afspraken gemaakt worden Een initiatiefnemer mag per kalenderjaar maar één aanvraag indienen.

Zie voor informatie: www.gemeenteberkeland.nl

Al het nieuws