Windmolens plan Avinkstuw

Infrastructuur & milieu

10 augustus 2020

Project: Windmolenpark omgeving Neede

Windmolens plan Avinkstuw

De initiatiefnemers van Burgerwind coöp. Achterhoekse Wind Energie hebben de afgelopen periode hun plannen gepresenteerd voor de bouw van 5 XL - windmolens langs de Berkel en de Bolsbeek (Avinkstuw). Dit burgerinitiatief is een plan welke gelieerd is aan de doelstelling van de Gemeente Berkelland om in 2030 energieneutraal te zijn.

Uiteraard is dit initiatief de afgelopen periode meermaals uitgebreid besproken in onze bestuursvergaderingen. Als GRN zijn we van mening dat er alternatieven moeten komen voor energie opwekking In Berkelland. Of dit haalbaar is door middel van het aanleggen van zonneparken of het bouwen van windmolens is voor ons een vraag. Echter hebben wij wel grote vraagtekens gezet bij de bouw van windmolens met een geplande hoogte van 250 meter.

Zodoende zijn wij bezorgd voor overlast van de Needse bugers m.b.t. knipperende verlichting, geluid, infrageluid, slagschaduw, vogelsterfte, aantasting van het woongenot en het Achterhoekse coulisselandschap en waardevermindering van woningen.

In onderstaande overzicht vindt u de verschillende afstanden, waar hinder te verwachten is van de XL windmolens:
0 – 2 km : gevarenzone
2 – 5 km : hinder tot extreme hinder
5 – 10 km : effecten zien

De afgelopen periode is er, begrijpelijkerwijs, veel onrust ontstaan onder de bewoners in Neede, Haarlo, Noordijk en Gelselaar. Dit is de reden waarom de GRN heeft besloten de samenwerking te zoeken met de belangenverenigingen in deze plaatsen. Wij zijn van mening dat, als je invloed wilt uitoefenen, je aan tafel moet gaan met de initiatiefnemers en de gemeente, om mee te praten. Dit is dan ook de reden waarom er, op dit moment, geen bezwaar is ingediend tegen de huidige plannen.

De informatieavonden bij de Melktap in Borculo zijn door enkele van onze bestuursleden bezocht. Daarnaast hebben we, onlangs, een constructief gesprek gehad met enkele afgevaardigden van de protestgroep, welke inmiddels de stichting Omwonenden versus Windturbines hebben opgericht. Wij hebben uitgebreid gesproken over hoe zij de informatieavonden als bewoners hebben ervaren, de toelichting op het initiatief en de mogelijke overlast van de windmolens zo dicht bij de bebouwde kom. Algemeen kan geconcludeerd worden, dat de informatievoorziening tot op heden naar de omwonenden en de belangenverenigingen, naar onze mening, matig is. Tijdens het gesprek met de protestgroep is er o.a. afgesproken, dat we intensief contact zullen houden en elkaar informeren over de voortgang.

Belangrijk om te vermelden is dat voor de bouw van dergelijke grote windmolens er voldaan moet worden aan een aantal eisen. Deze zijn o.a. het goed omschrijven van participatieproces, waarbij er sprake moet zijn van daadwerkelijke participatie en van draagvlak onder de omwonenden (bevolking). Daarnaast moet een MER (Milieu Effect Rapportage) opgesteld worden. En uiteraard moeten de benodigde vergunningen ook nog goedgekeurd en verleend worden.

Binnen de Gemeenschapsraad Neede hebben meerdere bestuursleden plaatsgenomen in de opgezette werkgroep om alle ontwikkelingen op de voet te volgen. Deze werkgroep is ook betrokken bij de verschillende overleggen met de betrokken partijen. Afhankelijk van het verdere verloop, de uitkomsten hiervan en verdere ontwikkelingen willen wij ons op korte termijn beraden op onze positie en stelling nemen m.b.t. het voorgestelde plan. Hierbij zullen wij u uiteraard op de hoogte houden.

Mocht u aanvullende vragen/opmerkingen hebben, dan ontvangen wij deze graag via info@gemeenshapsraadneede.nl

Al het nieuws